دوبیتی: چه خواهد گفت با من؟! از داوود خانی لنگرودی