دوبیتی بوسه باران از  از داوود خانی ( آذرخش شلمانی )