رباعی:معاشقه ی دنیا با من ِ پیرمرد از داوود خانی خلیفه محله