رباعی: تنها ترا دارم دوست! از داوود خانی خلیفه محله