رباعی: بالماسکه ی نامرد و مرد از داوود خانی خلیفه محله