دو رباعی: بی رنج و عذای و آواز دهل شنیدن از آذرخش شلمانی