رباعی: بیماری " امّا " چه کنم دارم من! از آذرخش شلمانی