رباعی: پالوده نمی خوریم حتی با شاه!از: داوود خانی لنگرودی