رباعی : یک دفتر شعر ناب تقدیم تو باد از آذرخش شلمانی