شعر جدال شغال و خروش از داوود خانی (آذرخش شلمانی )