غزل: با جان و دل بوسم ترا -داوود خانی ( آذرخش شلمانی )