دوبیتی گیلکی: ارسو

از: داوود خانی لنگرودی

سَیـَه چوشمی دَئنی آهو نَـدئنَـه

غمی دَئـنَـم تی جی  "کوکو" نَـدئنَـه

بومابـُم یِـسکاله تَ گریه بَـئونَـم

بَـدِم می چوشمَ مئن اَرسو نَـدئنَـه!

تابستان 1391 ؛ خلیفه محله شلمان

کوکو: فاخته؛ نام پرنده ای ست.

اَرسو: اشک