دوبیتی: شیرین تر از خواب بهار از داوود خانی ( آذرخش شلمانی )